Befektetési szótár


Találatok száma: 129

Aktív vagyonkezelés

A vagyonkezelési technikák azon változata, melynek során az alapkezelő minél nagyobb hozam elérésére törekszik, és ennek érdekében egyedi portfóliót állít össze a várakozásainak megfelelően. A portfólió összetételén időközönként változtat. Passzív portfólió-kezelési technikát alkalmazva a vagyonkezelő a portfóliójának összetételén jellemzően nem változtat.

Alapkezelői díj

A befektetési alapkezelő azon díja, amiben az alap kezeléséért részesül. Minden alkalommal, amikor a letétkezelő kiszámítja a befektetési alap nettó eszközértékét, az alapkezelői díj időarányos részét - napi nettó eszközérték számítás esetén az éves díj 1/365-öd részét - levonja az alap értékéből.

Alapok alapjai

Olyan befektetési alapok, melyek túlnyomórészt más befektetési alapok befektetési jegyeibe fektetik a tőkéjüket.

Államkötvény

Az állam által kibocsátott, általában egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír, amely az állam adósságát testesíti meg. Az államkötvények az adott ország tőzsdéin általában automatikusan jegyzésre kerülnek, kamatozásuk - az elvileg teljes garancia miatt - legtöbbször alacsonyabb, mint az egyéb kibocsátásoké. Fajtái nálunk: 2, 3, 5 és 10 éves fix kamatozású, 5 éves változó és 7 éves tőkeindexált (eredeti kibocsátási időpont szerint).

Állampapír

Valamely szuverén állam által kibocsátott értékpapír. Minősítése az ország minősítésével megegyező. Az államháztartás finanszírozásának elsődleges eszköze, két legjellemzőbb fajtája a kincstárjegy és az államkötvény. Az állampapír visszafizetését az állam garantálja.

ÁSZ

Állami Számvevőszék. Elérhetőség: www.asz.hu

Bázispont (bp)

Egy bázispont a százalékpont egy század része (1 bp=0.01 százalékpont). Az árfolyam megadásának a legkisebb egysége. Devizaárfolyamoknál 1 bázispont 0.0001 százalék, banki kamatoknál, kötvényárfolyamoknál és hozamoknál 0.01 százalék.

Befektetés- kezelői díj

A befektetési- kezelő társaságnak a portfólió folyamatos kezeléséért fizetendő díj. A befektetés- kezelői díjak jellemzően eszköz- alapúak ( az eszközök százaléka ), teljesítmény- alapúak ( egy referenciaindexhez viszonyított teljesítmény alapján ) vagy a kettő ötvözete, de más formában is megjelenhet.

Befektetési alap

Befektetési alapkezelő által működtetett vagyontömeg. Cél a minél magasabb megtérülés biztosítása a befektetési jegy tulajdonosainak. Befektetési terület szerint megkülönböztethetünk ingatlan (minimális saját tőke: 500 millió Ft) és értékpapír (minimális saját tőke: 100 millió Ft) alapokat, technikailag pedig nyílt, és a zárt végű alapokat.

Befektetési alap letétkezelési tevékenység

Pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának – ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi.

Befektetési alap letétkezelő

A befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet.

Befektetési alap saját tőkéje

- Az alap indulásakor: megegyezik a befektetési jegyek darabszámának és a jegyzés indulása előtti névérték szorzatával. - Az alap jegyzése során: ekkor a befektetők vagyonát az alap kezelője még nem fektetheti be, így annak értéke a jegyzés során változatlan. - Az alap működése során: a befektetések értéke a piaci folyamatok függvényében változik, így az alap saját tőkéje a befektetési alap mindenkori nettó eszközértékével azonos.

Befektetési alapkezelési tevékenység

A befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele.

Befektetési alapkezelő

Egy befektetési alap működtetésével megbízott cég. A tőrvények számos feltételt támasztanak, az alapkezelő cégek elé (alaptőke, személyi-tárgyi feltételek, stb) a befektetők védelme érdekében.

Befektetési Alapkezelők Országos Szövetsége (BAMOSZ)

Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségét azzal a céllal, hogy képviseljék közös érdekeiket, megőrizzék a verseny tisztaságát és elősegítsék a további piaci fejlődést. A szövetség fő feladatai: - Érdekegyeztetés, érdekközvetítés és érdekképviselet. - Jogszabályok véleményezése és a jogszabályalkotás befolyásolása. - A befektetési alapok megismertetése, megfelelő közönség- és sajtókapcsolat (PR) kialakításán keresztül. - Információ gyűjtése a hazai piacról. - Szakoktatás támogatása. - Kapcsolatok kialakítása a hasonló külföldi szervezetekkel (szövetségekkel). - Szakmai ajánlások, közös elvek megfogalmazása, a versenyetikai szabályok kialakítása. Forrás: www.bamosz.hu

Befektetési bank (Investment bank)

A befektetési bankok fő tevékenységi területe a vállalati kötvény és részvénykibocsátások szervezése és lebonyolítása. Persze mindez együtt jár pénzügyi elemzések készítésével, tanácsadással, és egy sor pénzügyekhez kapcsolódó tevékenységgel. Legismertebb képviselőik: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs

Befektetési jegy

A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tőzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.

Befektetési jegy

Befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektetési jegy folyamatos forgalmazása

A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása.

Befektetési politika

A befektetési politikát minden egyes kezelt alapra vonatkozólag a befektetési alapkezelő alakítja ki és alkalmazza befektetési döntéseinek meghozatalában. A kezelési szabályzatban bemutatott befektetési politika részletesen leírja, hogy az alap kezelője milyen elvek és stratégia alapján kezeli a befektetők alapban lévő vagyonát.

Befektetett eszközök

A vállalkozás olyan eszközei, melyek várhatóan egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét.

Befektetett pénzügyi eszközök

Olyan más vállalkozásokban szerzett részesedés, vagy pénzkihelyezés, mely várhatóan egy évnél hosszabb ideig szolgálja a társaság céljait.

Befektető

Az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja.

Bemutatóra szóló értékpapírok

Az értékpapíroknak azon formája, amely érvényesítéséhez csak maga a dokumentum szükségeltetik.

Benchmark (Referencia index)

A befektetési alap befektetési politikájának megfelelően kiválasztott, referencia portfólió teljesítményét reprezentáló értékpapír-piaci index vagy indexkombináció. Ennek az indexnek (vagy indexkombinációnak) a teljesítményét meghaladó hozam elérése az alapkezelő célja.

BÉT

Budapesti Értékpapírtőzsde. 1990-ben alapult, és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje. Legfőbb szervei: Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választottbíróság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási). Indexe: BUX. Jelenleg három szekciója van: Részvény: itt részvényekre, befektetési jegyekre, vállalati kötvényekre, és kárpótlási jegyre lehet azonnali üzleteket kötni; Állampapír: állampapírokkal kereskednek; és Származékos: tőzsdei termékekre lehet határidős, és opciós ügyleteket kötni. Bővebben: www.bet.hu.

BEVA

Befektető-védelmi alap, befektetők kártalanítására (max egy millió Ft-ig) esetleges brókercég csődök esetére.

Blue Chip

Eredetileg az IBM (innen a Blue) részvényeit hívták így, ma a tőzsdék leglikvidebb (mindig nagy forgalmú), és legnagyobb kapitalizációjú papírjainak gyűjtőneve. Szűken értelmezve a BÉT-en a következők: Matáv, Mol, OTP, Richter.

Bruttó Hozam

Az eszközöknek az adott időszak alatt felmerül minden tranzakciós költséggel csökkentett hozama.

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: BUBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

BUX

A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Cash flow

Pénzáramlás, egy társaság pénzáramlásának mérlege. Egy adott időszakban megmutatja, a vállalkozás pénzállományának változását.

Dematerializáció

Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Dematerializált értékpapír

Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Dematerializált formában előállított állampapír

Az értékpapír fizikai formában nem kerül kinyomtatásra, hanem elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyílvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatként létezik. A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a forgalmazók tulajdonában lévő értékpapírokat "A" típusú központi értékpapírszámlán, a forgalmazók ügyfeleinek értékpapírjait "B" típusú központi értékpapírszámlán tartja nyilván. Az ügyfél értékpapírja, mint elektronikus jel egyrészt a KELER központi értékpapírszámláján, másrészt az ügyfél által megbízott számlavezetonél lévő értékpapírszámláján található meg, mely számlák egyenlegének meg kell egyeznie egymással.

Derivatív termék

Származtatott (határidős, opciós) termék.

Devalváció (leértékelés)

A pénz árfolyamának csökkentése a többi valutához lépest.

Devizakülföldi

A 2001. évi CXX. törvény I. Fejezetének 25. pontja szerint: a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi c) vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, stb.

Diszkont kincstárjegy (DKJ)

Az államadósság fedezésére kibocsátott kincstárjegy-fajta. Magyarországon a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja bocsátja ki a Magyar Állam nevében. A Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejű állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség. Jelenleg három különböző: 3, 6 és 12 hónapos futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre, de tekintve az állampapír aktív másodpiaci forgalmát egy éven belül lényegében bármilyen hátralevő futamidővel megvásárolható.

Diverzifikáció (kockázatmegosztás)

Az alap kezelője a kockázatok mérséklése érdekében a befektetőktől összegyűjtött vagyont egyszerre többféle típusú és kockázatú eszközbe fekteti.

Duration

Kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény egyes kifizetéseinek jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. A durationt, mint az egyes kötvények kamatlábérzékenységét kifejező mutatót használják.

E nap

A társasági esemény (pl: közgyűlés, osztalék) napja.

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes: adózás, kamatfizetés, és rendkívüli tételek előtti eredmény (üzemi eredmény).

EBITDA

EBIT + Depreciation and Amortization: Adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredménye+elszámolt értékcsökkenés

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)

Az alap nettó eszközértéke elosztva a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. Minden tranzakció ezen az árfolyamon történik. A T napon érvényes nettó eszközértéket a letétkezelő T+1 napon kalkulálja és teszi közzé.

Egyedi kockázat

Az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata.

Elszámolóház (klíringház)

A tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény, Magyarországon a KELER Rt.

Értékpapír

Okirat, amely tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény), vagy dologi jogot (közraktárjegy) testesít meg, úgy hogy e jogot az értékpapír nélkül sem gyakorolni, sem átruházni, sem bizonyítani nem lehet. Az értékpapír lehet névre, vagy bemutatóra szóló. Értékpapírnak minősül minden, amit a törvényalkotó ezzel a címkével ruház föl, de általánosságban pénzhez, vagyonhoz kapcsolódó jogok megtestesülései.

Értékpapír kód (ISIN-azonosító)

Pusztán technikai okokból, a KELER Rt. leoszt egy kódot (ISIN-azonosító) minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra.

Értékpapíralap

Olyan befektetési alap, melynek portfólióját értékpapírok (kötvények, részvények, befektetési jegyek, stb.), bankbetétek és egyéb pénzügyi eszközök (például: határidős ügyletek, opciók) alkotják.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás